โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ศักดา วงษ์การีม (จู)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 1
อีเมล์ : jupleyim@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การเภสัชกรรม
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 75/1 ถ.พระราม 6

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 เม.ย. 2563,08:20 น.   หมายเลขไอพี : 119.76.153.170


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล