โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอุลัย บัวกอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอาภากร จิตต์รัตน์
ครู คศ.3

นายสมาน จ้อยรุ่ง
ครู คศ.3

นางชีวรัตน์ บัวรุ่ง
ครู คศ.2

นายสุริยา เล็กน้อย
ครู คศ.2

นางสาวรักเกศ จันทร์เพ็ญ
ครู คศ.2