โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสิริรัตน์ ขำโพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอัญชุลีกร บู่ทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพร ค้อขุนทด
ครูผู้ช่วย