โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสิริรัตน์ ขำโพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอัญชุลีกร บู่ทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพร ค้อขุนทด
ครูผู้ช่วย