โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจิราพร ค้อขุนท
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริรัตน์ ขำโพ
ครู คศ.2

นางสาวอัญชุลีกร บู่ทอ
ครูผู้ช่วย