โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 โรงเรียนวัดสามง่าม เป็นโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 1หมู่ 8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน2472 เดิมอาศัยศาลาวัดบ่อทรัพย์ (วัดคู้ปัจจุบัน) เป็นที่ทำการสอนมีครูใหญ่ คนแรกชื่อนายเกตุ แสงสายทิม ต่อมาเมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2473 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่วัดสามง่ามโดยอาศัยศาลาวัดสามง่ามเป็นที่เรียน เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ในปี พ.ศ. 2512
เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร