โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่