โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเบญจพร เกตุมงคลสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสกาวรัตน์ ดวงดี
ครู คศ.2

นายสรรเพชญ นิลผาย
ครู คศ.2

นางสาวสุปราณี อับบัส
ครู คศ.2

นางพจนา พิมพุด
ครู คศ.2