โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพจนา พิมพุด
ครู คศ.2

นางสาวเบญจพร เกตุมงคลสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสกาวรัตน์ ดวงดี
ครู คศ.2

นายสรรเพชญ นิลผาย
ครู คศ.2

นางสาวสุปราณี อับบัส
ครู คศ.2