โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประเสริฐศักดิ์ การินทร์
ครู คศ.3

นายคมสัน พวงแก้ว
ครู คศ.3

นายเรืองศักดิ์ หนูเผือก
ครู คศ.3

นายพงศกร อ่อนอินทร์
ครู คศ.2