โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางบุษราวรรณ จาดแจ่ม
ครู คศ.2

นางสาวสัญญา ศรีเรือง
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งฤดี ศรีภักดิ์
ครูผู้ช่วย