โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
คณะผู้บริหาร

นางวาสนา บุญทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมะลิ เขมะสุริจันทร์โญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธีรพงษ์ โลกคำลือ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา