โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1.ผู้เรียน อ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น
2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติสูงขึ้น
3.ครูมีความสามารถตามมาตราฐานวิชาชีพและมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.ครูและบุคลากรมีการทำงานเป็นทีมและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5.สถานศึกษามีการทำงานเป็นทีมและมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ