โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางลำไพ มหารส
ครู คศ.1

นางสาวพัฒนา กมลหัตถ์
ครู คศ.3

นางกรรณลดา ศรีวิรัช
ครู คศ.2

นางจารุวรรณ แสงแจ่ม
ครู คศ.2