โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3