โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปฏิมา พันธุรักษ์
ครู คศ.3

นายวิรัช ปักกาเวสูง
ครู คศ.3

นางหนูกาญจน์ ลาภสาร
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ต้นวังหิน
ครู คศ.1

นายเรวัต บุญเลิศ
ครูผู้ช่วย