โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายฉลอง หลวงเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวยุพา แก้วงาม
ครู คศ.3

นางสาวคันธารัตน์ ปลื้มจิตต์
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ บัวจันทร์
ครูผู้ช่วย