โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางยุพินพร สุนทรารักษ์
ครู คศ.3

นางบุษบา ศรีทอง
ครู คศ.3

นายพยัคฆ์ สมใจ
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ แสงแจ่ม
ครู คศ.2