โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดสามง่าม เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ยกระดับคุณภาพครูผู้สอนและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ