โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียน    มีรูปหนังสือสองเล่มวางซ้อนกันในแนวนอนและแนวตั้งอยู่ในสัญลักษณ์วัดด้านข้างมีเทียนสองเล่มมีข้อความคติพจน์ของโรงเรียนอยู่ตรงกลางใต้ หนังสือ 2 เล่ม ตั้งอยู่บนแถบชื่อโรงเรียนวัดสามง่าม
รูปหนังสือ        หมายถึงความรู้ที่คณะครูในโรงเรียนพร้อมที่จะให้นักเรียน
เทียน              หมายถึง แสงสว่าง
สัญลักษณ์วัด     หมายถึงความร่มรื่นและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
คติพจน์            เป็นสิ่งคอยเตือนใจให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอ