โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
พันธกิจ
พันธกิจ
1.พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น
2.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติให้สูงขึ้น
3.ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตราฐานวิชาชีพและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม
5.ส่งเสริมและพัฒนา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ