โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบรายชื่อสำหรับทำ ปพ5 แบบแก้ไขข้อมูลและสั่งพิมพ์ได้เอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 17522
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 17508
รายชื่อนักเรียน ทั้งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2562 10 มิ.ย 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153.73 KB 17452
รายงานผลการเรียน ทั้งโรงเรียน ส่งสำนักการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98 KB 17546
รายงานผลการเรียน ทั้งโรงเรียน ส่งสำนักการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 200.88 KB 17569
รายงานผลการเรียน ทั้งโรงเรียน ส่งสำนักการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 99.63 KB 17427
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.93 KB 17303
บัญชี เรียกชื่อ ป.03 ป.2/2 17332
บันทึกสถิตประจำวัน เดือน ธ.ค 2561 17213
บัญชี เรียกชื่อ ป.03 อ.1/1 17282
บัญชี เรียกชื่อ ป.03 อ.1/2 17413
บัญชี เรียกชื่อ ป.03 ม.1/1 17430
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 17451
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 17635
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 17242
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 17181
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 17304
แบบบันทึกการดื่มนม(อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 17274
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 17184
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 17588
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 17517
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 17275
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 17393
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่1/1 17321
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นอนุบาล 2/2 17472
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นอนุบาล 2/1 17553
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นอนุบาล 1/2 17466
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นอนุบาล 1/1 17479
แบบบันทึกสถิตินักเรียนประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 17231
ข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 17601
หลักฐานการจ่ายงเงิน ปี2561 ทั้งโรงเรียน เทอม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 285.89 KB 17357
ขอความร่วมมือโรงเรียนตอบข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียนที่ซ้ำชั้น จากปีการศึกษา 2560 จำนวนตามเพศ สัญชาติ และระดับชั้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.75 KB 17210
แบบบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.62 MB 17282
แบบสำรวจจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.95 KB 17257
ปพ5 ม.3-3 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.67 KB 17170
ปพ5 ม.3-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.75 KB 17614
ปพ5 ม.3-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.6 KB 17479
ปพ5 ม.2-3 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.95 KB 17271
ปพ5 ม.2-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.18 KB 17614
ปพ5 ม.2-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.12 KB 17168
ปพ5 ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.13 KB 17249
ปพ5 ม.1-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.16 KB 17298
ปพ5 ม.1-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.9 KB 17558
ปพ5 ป.6-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.92 KB 17487
ปพ5 ป.6-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.78 KB 17508
ปพ5 ป.5-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.49 KB 17314
ปพ5 ป.5-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.68 KB 17370
ปพ5 ป.4-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.15 KB 17211
ปพ5 ป.4-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.73 KB 17403
ปพ5 ป.3-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.34 KB 17253
ปพ5 ป.3-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.36 KB 17301
ปพ5 ป.2-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.64 KB 17491
ปพ5 ป.2-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.21 KB 17402
ปพ5 ป.1-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.4 KB 17242
ปพ5 ป.1-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.45 KB 17309
ใบรายชื่อนักเรียน ปี 2561 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 147.09 KB 17595
เกียรติบัตรนักเรียน งานนิทรรศการเคริอข่าย 39 วันที่ 22 มิย 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 25.75 KB 17398
แบบบันทึกคะแนนส่ง ข้อสอบกลาง ป2,ป4,ป5,ม1,ม2 ส่งสำนักวันที่ 31-3-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.15 KB 17227
ข้อมูลนักเรียนนับถือศาสนา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 มิย 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.5 KB 17490
บันทึกหลังแผน ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.53 KB 17492
แบบเบิกเงินอุปกรณ์การเรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 300.3 KB 17242
บุคคลสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 17286
ใบลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.66 KB 17472
โปรแกรมคำนวณประเมินโภชนาการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.66 MB 17219
หลักฐานการจ่ายเงินนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ทั้งโรงเรียน เทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 299.96 KB 17453
สรุปผลโอเน็ต ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 102.92 KB 17502
ปพ5 ม.2-3 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.95 KB 17293
แบบฟอร์มหน้าปกโรงเรียนวัดสามง่าม Word Document ขนาดไฟล์ 36.98 KB 17427
แบบฟอร์มแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.74 KB 17527
แบบฟอร์มบันทึกคุยกับผู้ปกครองประถม Word Document ขนาดไฟล์ 289 KB 17489
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด โตไปไม่โกง แนะแนว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.88 KB 17581
แบบฟอร์มเช็คเวลาเรียน ปีการศึกษา 2561 ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.08 KB 17551
กราฟสรุปรวม o-net ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.39 KB 17577
กราฟสรุปรวม o-net ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.2 KB 17229
โรงเรียน_เขต_ผลสัมฤทธิ์อนุบาล60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.64 KB 17467
โรงเรียน_เขต_ผลสัมฤทธิ์มัธยมต้น60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.48 KB 17547
โรงเรียน_เขต_ผลสัมฤทธิ์ประถม60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 423.42 KB 17312
ใบลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.11 KB 17561
คะแนน o-net ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.38 KB 17561
สรุปกราฟ o-net ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.12 KB 17500
แบบกรอกคะแนน ข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2,ป.4,ป.5,ม.1และม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.83 KB 17582
ผังห้องสอบโอเน็ต ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 21.19 KB 17604
ผลสัมฤทธิ์ประถม_59โรงเรียนวัดสามง่าม ประถมป1-ป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 250.5 KB 17543
แผนที่เดินทางมาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 217.99 KB 17423
ผู้บริหารฝ่ายเมือง กทม Word Document ขนาดไฟล์ 589.29 KB 17355
ผู้บริหารข้าราชการประจำ กทม Word Document ขนาดไฟล์ 735.59 KB 17312
คะแนน สอบ rt ป1 ปีการศึกษา2560 ห้องที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.8 KB 17348
คะแนน สอบ rt ป1 ปีการศึกษา2560 ห้องที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.39 KB 17377
คะแนน สอบ rt ป1 ปีการศึกษา2560 ห้องที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74 KB 17250
พิมพ์ใบมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2561 17546
รูปผู้บริหารติดห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 574.62 KB 17344
สรุปยอดนักเรียนนับถือศาสนาพุทธอิสลาม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.43 KB 17268