โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>ใบรายชื่อสำหรับทำ ปพ5 แบบแก้ไขข้อมูลและสั่งพิมพ์ได้เอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 146712
>แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 146695
รายชื่อนักเรียน ทั้งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2562 10 มิ.ย 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153.73 KB 146642
รายงานผลการเรียน ทั้งโรงเรียน ส่งสำนักการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98 KB 146724
รายงานผลการเรียน ทั้งโรงเรียน ส่งสำนักการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 200.88 KB 146757
รายงานผลการเรียน ทั้งโรงเรียน ส่งสำนักการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 99.63 KB 146617
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.93 KB 146490
>บัญชี เรียกชื่อ ป.03 ป.2/2 146526
>บันทึกสถิตประจำวัน เดือน ธ.ค 2561 146393
>บัญชี เรียกชื่อ ป.03 อ.1/1 146481
>บัญชี เรียกชื่อ ป.03 อ.1/2 146608
>บัญชี เรียกชื่อ ป.03 ม.1/1 146627
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 146833
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 146890
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 146439
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 146386
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 146512
>แบบบันทึกการดื่มนม(อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 146469
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 146374
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 146781
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 146718
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 146463
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 146584
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่1/1 146564
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นอนุบาล 2/2 146682
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นอนุบาล 2/1 146755
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นอนุบาล 1/2 146667
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นอนุบาล 1/1 146723
>แบบบันทึกสถิตินักเรียนประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 146408
>ข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 146793
หลักฐานการจ่ายงเงิน ปี2561 ทั้งโรงเรียน เทอม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 285.89 KB 146553
ขอความร่วมมือโรงเรียนตอบข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียนที่ซ้ำชั้น จากปีการศึกษา 2560 จำนวนตามเพศ สัญชาติ และระดับชั้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.75 KB 146390
แบบบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.62 MB 150013
แบบสำรวจจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.95 KB 146443
ปพ5 ม.3-3 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.67 KB 146369
ปพ5 ม.3-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.75 KB 146801
ปพ5 ม.3-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.6 KB 146658
ปพ5 ม.2-3 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.95 KB 146446
ปพ5 ม.2-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.18 KB 146798
ปพ5 ม.2-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.12 KB 146355
ปพ5 ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.13 KB 146426
ปพ5 ม.1-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.16 KB 146474
ปพ5 ม.1-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.9 KB 146735
ปพ5 ป.6-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.92 KB 146669
ปพ5 ป.6-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.78 KB 146685
ปพ5 ป.5-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.49 KB 146501
ปพ5 ป.5-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.68 KB 146556
ปพ5 ป.4-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.15 KB 146397
ปพ5 ป.4-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.73 KB 146587
ปพ5 ป.3-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.34 KB 146430
ปพ5 ป.3-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.36 KB 146479
ปพ5 ป.2-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.64 KB 146667
ปพ5 ป.2-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.21 KB 146580
ปพ5 ป.1-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.4 KB 146421
ปพ5 ป.1-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.45 KB 146486
ใบรายชื่อนักเรียน ปี 2561 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 147.09 KB 146766
เกียรติบัตรนักเรียน งานนิทรรศการเคริอข่าย 39 วันที่ 22 มิย 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 25.75 KB 146571
แบบบันทึกคะแนนส่ง ข้อสอบกลาง ป2,ป4,ป5,ม1,ม2 ส่งสำนักวันที่ 31-3-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.15 KB 146406
ข้อมูลนักเรียนนับถือศาสนา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 มิย 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.5 KB 146670
บันทึกหลังแผน ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.53 KB 146671
แบบเบิกเงินอุปกรณ์การเรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 300.3 KB 146420
บุคคลสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 146476
ใบลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.66 KB 146655
โปรแกรมคำนวณประเมินโภชนาการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.66 MB 146403
หลักฐานการจ่ายเงินนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ทั้งโรงเรียน เทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 299.96 KB 146628
สรุปผลโอเน็ต ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 102.92 KB 146673
ปพ5 ม.2-3 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.95 KB 146467
แบบฟอร์มหน้าปกโรงเรียนวัดสามง่าม Word Document ขนาดไฟล์ 36.98 KB 146609
แบบฟอร์มแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.74 KB 147757
แบบฟอร์มบันทึกคุยกับผู้ปกครองประถม Word Document ขนาดไฟล์ 289 KB 146671
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด โตไปไม่โกง แนะแนว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.88 KB 146752
แบบฟอร์มเช็คเวลาเรียน ปีการศึกษา 2561 ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.08 KB 146730
กราฟสรุปรวม o-net ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.39 KB 146762
กราฟสรุปรวม o-net ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.2 KB 146397
โรงเรียน_เขต_ผลสัมฤทธิ์อนุบาล60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.64 KB 146666
โรงเรียน_เขต_ผลสัมฤทธิ์มัธยมต้น60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.48 KB 146719
โรงเรียน_เขต_ผลสัมฤทธิ์ประถม60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 423.42 KB 146481
ใบลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.11 KB 146762
คะแนน o-net ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.38 KB 146733
สรุปกราฟ o-net ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.12 KB 146672
แบบกรอกคะแนน ข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2,ป.4,ป.5,ม.1และม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.83 KB 146761
ผังห้องสอบโอเน็ต ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 21.19 KB 146797
ผลสัมฤทธิ์ประถม_59โรงเรียนวัดสามง่าม ประถมป1-ป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 250.5 KB 146711
แผนที่เดินทางมาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 217.99 KB 146594
ผู้บริหารฝ่ายเมือง กทม Word Document ขนาดไฟล์ 589.29 KB 146523
ผู้บริหารข้าราชการประจำ กทม Word Document ขนาดไฟล์ 735.59 KB 146487
คะแนน สอบ rt ป1 ปีการศึกษา2560 ห้องที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.8 KB 146520
คะแนน สอบ rt ป1 ปีการศึกษา2560 ห้องที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.39 KB 146556
คะแนน สอบ rt ป1 ปีการศึกษา2560 ห้องที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74 KB 146419
>พิมพ์ใบมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2561 146723
รูปผู้บริหารติดห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 574.62 KB 146521
สรุปยอดนักเรียนนับถือศาสนาพุทธอิสลาม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.43 KB 146446