โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>ใบรายชื่อสำหรับทำ ปพ5 แบบแก้ไขข้อมูลและสั่งพิมพ์ได้เอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 146722
>แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 146705
รายชื่อนักเรียน ทั้งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2562 10 มิ.ย 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153.73 KB 146654
รายงานผลการเรียน ทั้งโรงเรียน ส่งสำนักการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98 KB 146726
รายงานผลการเรียน ทั้งโรงเรียน ส่งสำนักการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 200.88 KB 146766
รายงานผลการเรียน ทั้งโรงเรียน ส่งสำนักการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 99.63 KB 146618
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.93 KB 146498
>บัญชี เรียกชื่อ ป.03 ป.2/2 146538
>บันทึกสถิตประจำวัน เดือน ธ.ค 2561 146394
>บัญชี เรียกชื่อ ป.03 อ.1/1 146490
>บัญชี เรียกชื่อ ป.03 อ.1/2 146615
>บัญชี เรียกชื่อ ป.03 ม.1/1 146631
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 146867
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 146901
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 146448
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 146390
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 146518
>แบบบันทึกการดื่มนม(อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 146471
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 146379
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 146789
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 146722
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 146468
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 146595
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่1/1 146581
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นอนุบาล 2/2 146693
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นอนุบาล 2/1 146765
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นอนุบาล 1/2 146671
>แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นอนุบาล 1/1 146747
>แบบบันทึกสถิตินักเรียนประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 146420
>ข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 146805
หลักฐานการจ่ายงเงิน ปี2561 ทั้งโรงเรียน เทอม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 285.89 KB 146561
ขอความร่วมมือโรงเรียนตอบข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียนที่ซ้ำชั้น จากปีการศึกษา 2560 จำนวนตามเพศ สัญชาติ และระดับชั้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.75 KB 146391
แบบบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.62 MB 150016
แบบสำรวจจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.95 KB 146444
ปพ5 ม.3-3 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.67 KB 146377
ปพ5 ม.3-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.75 KB 146809
ปพ5 ม.3-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.6 KB 146659
ปพ5 ม.2-3 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.95 KB 146447
ปพ5 ม.2-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.18 KB 146799
ปพ5 ม.2-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.12 KB 146356
ปพ5 ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.13 KB 146427
ปพ5 ม.1-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.16 KB 146475
ปพ5 ม.1-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.9 KB 146736
ปพ5 ป.6-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.92 KB 146671
ปพ5 ป.6-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.78 KB 146693
ปพ5 ป.5-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.49 KB 146508
ปพ5 ป.5-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.68 KB 146557
ปพ5 ป.4-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.15 KB 146404
ปพ5 ป.4-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.73 KB 146588
ปพ5 ป.3-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.34 KB 146431
ปพ5 ป.3-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.36 KB 146480
ปพ5 ป.2-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.64 KB 146668
ปพ5 ป.2-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.21 KB 146581
ปพ5 ป.1-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.4 KB 146422
ปพ5 ป.1-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.45 KB 146488
ใบรายชื่อนักเรียน ปี 2561 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 147.09 KB 146767
เกียรติบัตรนักเรียน งานนิทรรศการเคริอข่าย 39 วันที่ 22 มิย 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 25.75 KB 146572
แบบบันทึกคะแนนส่ง ข้อสอบกลาง ป2,ป4,ป5,ม1,ม2 ส่งสำนักวันที่ 31-3-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.15 KB 146407
ข้อมูลนักเรียนนับถือศาสนา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 มิย 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.5 KB 146671
บันทึกหลังแผน ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.53 KB 146679
แบบเบิกเงินอุปกรณ์การเรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 300.3 KB 146428
บุคคลสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 146477
ใบลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.66 KB 146665
โปรแกรมคำนวณประเมินโภชนาการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.66 MB 146404
หลักฐานการจ่ายเงินนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ทั้งโรงเรียน เทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 299.96 KB 146629
สรุปผลโอเน็ต ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 102.92 KB 146680
ปพ5 ม.2-3 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.95 KB 146474
แบบฟอร์มหน้าปกโรงเรียนวัดสามง่าม Word Document ขนาดไฟล์ 36.98 KB 146610
แบบฟอร์มแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.74 KB 147758
แบบฟอร์มบันทึกคุยกับผู้ปกครองประถม Word Document ขนาดไฟล์ 289 KB 146679
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด โตไปไม่โกง แนะแนว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.88 KB 146754
แบบฟอร์มเช็คเวลาเรียน ปีการศึกษา 2561 ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.08 KB 146739
กราฟสรุปรวม o-net ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.39 KB 146769
กราฟสรุปรวม o-net ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.2 KB 146398
โรงเรียน_เขต_ผลสัมฤทธิ์อนุบาล60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.64 KB 146667
โรงเรียน_เขต_ผลสัมฤทธิ์มัธยมต้น60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.48 KB 146720
โรงเรียน_เขต_ผลสัมฤทธิ์ประถม60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 423.42 KB 146489
ใบลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.11 KB 146763
คะแนน o-net ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.38 KB 146734
สรุปกราฟ o-net ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.12 KB 146679
แบบกรอกคะแนน ข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2,ป.4,ป.5,ม.1และม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.83 KB 146762
ผังห้องสอบโอเน็ต ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 21.19 KB 146804
ผลสัมฤทธิ์ประถม_59โรงเรียนวัดสามง่าม ประถมป1-ป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 250.5 KB 146720
แผนที่เดินทางมาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 217.99 KB 146601
ผู้บริหารฝ่ายเมือง กทม Word Document ขนาดไฟล์ 589.29 KB 146524
ผู้บริหารข้าราชการประจำ กทม Word Document ขนาดไฟล์ 735.59 KB 146488
คะแนน สอบ rt ป1 ปีการศึกษา2560 ห้องที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.8 KB 146527
คะแนน สอบ rt ป1 ปีการศึกษา2560 ห้องที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.39 KB 146557
คะแนน สอบ rt ป1 ปีการศึกษา2560 ห้องที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74 KB 146420
>พิมพ์ใบมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2561 146726
รูปผู้บริหารติดห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 574.62 KB 146529
สรุปยอดนักเรียนนับถือศาสนาพุทธอิสลาม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.43 KB 146448