โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบรายชื่อสำหรับทำ ปพ5 แบบแก้ไขข้อมูลและสั่งพิมพ์ได้เอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 25467
แบบกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25449
รายชื่อนักเรียน ทั้งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2562 10 มิ.ย 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153.73 KB 25396
รายงานผลการเรียน ทั้งโรงเรียน ส่งสำนักการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98 KB 25488
รายงานผลการเรียน ทั้งโรงเรียน ส่งสำนักการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 200.88 KB 25510
รายงานผลการเรียน ทั้งโรงเรียน ส่งสำนักการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 99.63 KB 25366
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.93 KB 25242
บัญชี เรียกชื่อ ป.03 ป.2/2 25274
บันทึกสถิตประจำวัน เดือน ธ.ค 2561 25153
บัญชี เรียกชื่อ ป.03 อ.1/1 25224
บัญชี เรียกชื่อ ป.03 อ.1/2 25355
บัญชี เรียกชื่อ ป.03 ม.1/1 25372
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 25423
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 25608
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 25188
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 25130
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 25248
แบบบันทึกการดื่มนม(อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 25220
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 25127
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 25530
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 25464
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 25218
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 25333
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นประถมศึกษาปีที่1/1 25275
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นอนุบาล 2/2 25416
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นอนุบาล 2/1 25504
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นอนุบาล 1/2 25414
แบบบันทึกการดื่มนม (อาหารเสริม) ชั้นอนุบาล 1/1 25429
แบบบันทึกสถิตินักเรียนประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 25170
ข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 25543
หลักฐานการจ่ายงเงิน ปี2561 ทั้งโรงเรียน เทอม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 285.89 KB 25305
ขอความร่วมมือโรงเรียนตอบข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียนที่ซ้ำชั้น จากปีการศึกษา 2560 จำนวนตามเพศ สัญชาติ และระดับชั้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.75 KB 25152
แบบบันทึกการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.62 MB 25236
แบบสำรวจจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.95 KB 25203
ปพ5 ม.3-3 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.67 KB 25114
ปพ5 ม.3-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.75 KB 25558
ปพ5 ม.3-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.6 KB 25423
ปพ5 ม.2-3 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.95 KB 25211
ปพ5 ม.2-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.18 KB 25557
ปพ5 ม.2-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.12 KB 25115
ปพ5 ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.13 KB 25191
ปพ5 ม.1-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.16 KB 25240
ปพ5 ม.1-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.9 KB 25501
ปพ5 ป.6-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.92 KB 25430
ปพ5 ป.6-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.78 KB 25449
ปพ5 ป.5-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.49 KB 25259
ปพ5 ป.5-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.68 KB 25315
ปพ5 ป.4-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.15 KB 25154
ปพ5 ป.4-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.73 KB 25344
ปพ5 ป.3-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.34 KB 25194
ปพ5 ป.3-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.36 KB 25244
ปพ5 ป.2-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.64 KB 25432
ปพ5 ป.2-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.21 KB 25343
ปพ5 ป.1-2 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.4 KB 25183
ปพ5 ป.1-1 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.45 KB 25250
ใบรายชื่อนักเรียน ปี 2561 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 147.09 KB 25535
เกียรติบัตรนักเรียน งานนิทรรศการเคริอข่าย 39 วันที่ 22 มิย 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 25.75 KB 25341
แบบบันทึกคะแนนส่ง ข้อสอบกลาง ป2,ป4,ป5,ม1,ม2 ส่งสำนักวันที่ 31-3-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.15 KB 25171
ข้อมูลนักเรียนนับถือศาสนา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 มิย 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.5 KB 25433
บันทึกหลังแผน ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.53 KB 25436
แบบเบิกเงินอุปกรณ์การเรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 300.3 KB 25188
บุคคลสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 25231
ใบลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง ปี2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.66 KB 25418
โปรแกรมคำนวณประเมินโภชนาการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 3.66 MB 25163
หลักฐานการจ่ายเงินนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ทั้งโรงเรียน เทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 299.96 KB 25394
สรุปผลโอเน็ต ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 102.92 KB 25442
ปพ5 ม.2-3 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.95 KB 25233
แบบฟอร์มหน้าปกโรงเรียนวัดสามง่าม Word Document ขนาดไฟล์ 36.98 KB 25370
แบบฟอร์มแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.74 KB 25484
แบบฟอร์มบันทึกคุยกับผู้ปกครองประถม Word Document ขนาดไฟล์ 289 KB 25435
แบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด โตไปไม่โกง แนะแนว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.88 KB 25521
แบบฟอร์มเช็คเวลาเรียน ปีการศึกษา 2561 ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.08 KB 25490
กราฟสรุปรวม o-net ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.39 KB 25519
กราฟสรุปรวม o-net ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.2 KB 25167
โรงเรียน_เขต_ผลสัมฤทธิ์อนุบาล60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.64 KB 25407
โรงเรียน_เขต_ผลสัมฤทธิ์มัธยมต้น60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.48 KB 25487
โรงเรียน_เขต_ผลสัมฤทธิ์ประถม60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 423.42 KB 25252
ใบลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.11 KB 25507
คะแนน o-net ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.38 KB 25500
สรุปกราฟ o-net ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.12 KB 25440
แบบกรอกคะแนน ข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2,ป.4,ป.5,ม.1และม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.83 KB 25522
ผังห้องสอบโอเน็ต ปี2560 Word Document ขนาดไฟล์ 21.19 KB 25543
ผลสัมฤทธิ์ประถม_59โรงเรียนวัดสามง่าม ประถมป1-ป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 250.5 KB 25482
แผนที่เดินทางมาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 217.99 KB 25363
ผู้บริหารฝ่ายเมือง กทม Word Document ขนาดไฟล์ 589.29 KB 25292
ผู้บริหารข้าราชการประจำ กทม Word Document ขนาดไฟล์ 735.59 KB 25251
คะแนน สอบ rt ป1 ปีการศึกษา2560 ห้องที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.8 KB 25286
คะแนน สอบ rt ป1 ปีการศึกษา2560 ห้องที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.39 KB 25317
คะแนน สอบ rt ป1 ปีการศึกษา2560 ห้องที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74 KB 25189
พิมพ์ใบมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2561 25485
รูปผู้บริหารติดห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 574.62 KB 25283
สรุปยอดนักเรียนนับถือศาสนาพุทธอิสลาม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.43 KB 25209