โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา เล็กน้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2565,03:44  อ่าน 6 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสามง่าม
รายละเอียดผลงาน

เรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสามง่าม

ผู้วิจัย         นายสุริยา  เล็กน้อย

                ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการ

                โรงเรียนวัดสามง่าม สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา  2564

บทคัดย่อ

 

            การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียน                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสามง่าม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสามง่าม ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80                (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสามง่าม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดสามง่าม สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2               ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)             ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ คือ บทเรียนมัลติมีเดีย จำนวน 5 บท มีค่าเฉลี่ย                 ความเหมาะสม เท่ากับ 4.54 เหมาะสมมากที่สุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าดัชนี                    ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.67 – 0.80 ค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.27 – 0.53 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.846 แบบสอบถามความ               พึงพอใจของนักเรียนมีค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.269 - 0.652 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.852 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่าง ไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent Samples t - test)

            ผลการวิจัย พบว่า

                1. บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน กลุ่มสาระ               การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสามง่าม             มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.41/80.89 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

                2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                  อย่างรู้เท่าทัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสามง่าม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ                ที่ระดับ .05

                3. ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนโดยรวม  = 4.62, S.D = 3.54 อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2565,03:44   อ่าน 6 ครั้ง